Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi (41 – 253) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, KRS: 0000415942; NIP: 6322008996 – informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi (41 – 253) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, KRS: 0000415942; NIP: 6322008996, adres email: biuro@muzadei.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Stowarzyszenia Muza Dei, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, tzn. na podst. art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 4. Na zasadach określonych w RODO przysługuję Pani/Panu prawo:
  1. a. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. b. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
  3. c. żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. d. prawo do usunięcia twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  5. e. prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  6. f. prawo do przenoszenia twoich danych osobowych (art. 20 RODO);
  7. g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  8. h. prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. a. podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z Stowarzyszeniem Muza Dei;
  2. b. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 6. W Stowarzyszeniu Muza Dei wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące minimalizacji celu przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem i wprowadzonymi na jego podstawie wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Stowarzyszeniu Muza Dei.
 7. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych, udzieli ich Inspektor Ochrony Danych Osobowych.