Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do treści w postaci materiałów audialnych i audiowizualnych dostępnych na portalu „tvDei – telewizja pełna kultury” udostępnianego przez Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi (41 – 253) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, KRS: 0000415942; NIP: 6322008996

Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny
www.tvdei.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z usług dostępnych w Serwisie. Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1 [Definicje]

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Usługodawca – Stowarzyszenie Muza Dei;
 • Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tvdei.pl funkcjonujący na platformie internetowej, której właścicielem i wydawcą jest Usługodawca;
 • Użytkownik – oznacza osobę, która ogląda lub odsłuchuje plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem Serwisu;
 • Materiał – każda treść udostępniana przez Usługodawcę w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, audialnej stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231);
 • Producent – oznacza podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Materiału lub prawo jego dystrybucji;
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady udostępniania przez Usługodawcę treści cyfrowych w postaci materiałów;
 • Umowa o świadczenie Usługi – oznacza umowę udzielenia dostępu do Materiałów;
 • h. Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika Materiałów znajdujących się w Serwisie drogą elektroniczną w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. W ramach Serwisu świadczone są w szczególności Usługi polegające na nieodpłatnym udostępnieniu Materiałów.
 2. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z serwisu mogą korzystać osoby bez ograniczeń wiekowych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:
  1. nie korzystać z Materiałów i innych elementów Serwisu jako całości w jakikolwiek
   sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;
  2. nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Serwisu, w szczególności zakazane jest utrudnianie innym osobom korzystania z Serwisu jak również obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Użytkownikom spoza określonego terytorium;
  3. nie zapisywać Materiałów z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiały, w całości bądź we fragmentach;
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem,
  zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem
  uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.

§3 [Zasady udostępniania materiałów]

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału, która polega nie nieodpłatnej prezentacji Materiału uzyskiwanego przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www Serwisu.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu wymagane jest:
  1. sprzęt elektroniczny;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. przeglądarkę internetową;
  4. oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie treści audiowizualnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
 3. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie w Serwisie za pośrednictwem ewentualnych mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, powszechnie uznane dobre obyczaje.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. przeglądać treści zamieszczone w Serwisie;
  2. zgłaszać nadużycia oraz błędy zauważone w Serwisie;
 5. W przypadku opisanym w ust. 3, Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia wszelkich treści naruszających zasady Serwisu określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 [Własność intelektualna]

 1. Serwis jako całość oraz jego części, stanowiący własność Usługodawcy, oraz Materiały, stanowiące własność Usługodawcy lub Producentów, są chronione na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu oraz Materiałów w jakikolwiek inny sposób niż przewidziany niniejszym Regulaminem.
 2. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej może spowodować pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 3. Usługodawca oraz Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakiejkolwiek całości bądź części Serwisu i Materiałów bez konieczności uprzedzenia Użytkowników o planowanych bądź wprowadzonych zmianach.

§ 5 [Reklamacje]

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na następujący adres: biuro@muzadei.pl, która powinna zawierać imię i nazwisko, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o doprecyzowanie treści reklamacji.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej; przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 7. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Stowarzyszeniem, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Stowarzyszenia w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 8. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Stowarzyszenie ma obowiązek przekazać konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody.

§ 6 [Ochrona danych osobowych]

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i
inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na
stronach internetowych Serwisu.

§ 7 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na Stronie.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.