Polityka prywatności – Pliki Cookies

Stowarzyszenie Muza Dei szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Serwisu oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Serwisu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie dostępnym pod adresem https://tvdei.pl/regulamin/

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu www.tvdei.pl
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres danych
Na potrzeby świadczenia usług przez Serwis przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, logi systemowe (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami jak również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Serwis.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Muza Dei
ul. Kazimierza Pułaskiego 11
41 – 253 Czeladź
KRS: 0000415942;
NIP: 6322008996

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Usługodawcę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Serwisu, może się zwrócić bezpośrednio do Usługodawcy z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług w Serwisie, może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: biuro@muzadei.pl

Usługodawca nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Usługodawca może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Usługodawca może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Pliki Cookies
Strony internetowe stosują w wielu miejscach pliki cookies. Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:

  • Sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe pliki cookies, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki;
  • Trwałe pliki cookies – trwałe pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki aż do momentu ich usunięcia lub, gdy upłynie okres ważności danego pliku cookie. Te pliki cookies będą rozpoznawać Państwa jako powracającego użytkownika;
  • Analityczne pliki cookies – udzielają informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników – przekazują dane o odwiedzonych podstronach, dokonanych wyborach w Serwisie o spędzonym w Serwisie czasie i występowaniu błędów. Nie identyfikują one użytkownika jako konkretnej osoby. Pozwalają one usprawniać Serwis w oparciu o stwierdzone anonimowe zachowania poszczególnych użytkowników;

Serwis wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim ( np. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownicy mogą kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu.

Aby zrezygnować z pliku cookie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Zmiana polityki prywatności
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem: https://tvdei.pl/polityka-prywatnosci/